Verzuimbeleid

Scalda heeft zich ten doel gesteld om tussentijdse schooluitval en voortijdige uitval door afspraken en gerichte acties en maatregelen te voorkomen.

Het doel van dit protocol is bestrijding van verzuim en tussentijdse- en voortijdige schooluitval bij Scalda. Als er sprake is van verzuim: wat doet de school, wat doet de leerplichtambtenaar, welke andere partners zijn betrokken en hoe is de samenwerking georganiseerd?

Het College van Bestuur van Scalda heeft opdracht gegeven om het verzuimbeleid en voorschriften vast te leggen in een Verzuimprotocol. Het protocol omvat twee onderdelen: het beleidsstuk en het uitvoeringsdeel. Naast de wettelijke regels waar partners zich aan moeten houden,is er beleid tussen de gemeente, de leerplichtambtenaren, het RMC, het IB Loket en andere partners over de aanpak van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten.

De standaardisatie en formalisatie van het verzuimbeleid binnen Scalda moet ertoe bij dragen, dat wij op een uniforme manier handelen naar, en communiceren over het verzuim; zowel naar de studenten, ouders als belanghebbenden (stakeholders).

Uitgangspunt bij de beschrijving van dit proces is de student: het gaat erom zo snel mogelijk, met zo min mogelijk tussenstappen, een kwalitatief goede oplossing voor zijn probleem te vinden. Daarnaast is ook het belang van de mentor en docent in het oog gehouden: het volgen van de beschreven processen betekent een ontlasting voor de studieloopbaanbegeleiding, doordat verwijslijnen en procedures helder en eenduidig zijn beschreven.

In zijn algemeenheid geldt dat de processen zijn gebaseerd op de bestaande wet- en regelgeving. Nieuwe ontwikkelingen worden opgenomen als besluitvorming hierover binnen Scalda heeft plaatsgevonden. De processen worden na ieder schooljaar gecontroleerd op hun actualiteit.

Dit protocol dient als richtlijn voor het uit te voeren verzuimbeleid; Het is echter zo dat benoemde regels en maatregelen door de directies en management van Scalda met de nodige common sense ten uitvoer gebracht zullen worden. Het beleid geeft aan welke stappen minimaal genomen moeten worden in de studentbegeleiding. Een Scalda onderwijscluster kan ervoor kiezen extra acties uit te voeren.

Verzuimprotocol brochure

Verzuimstroomschema

Verzuimbeleid

Verzuimrichtlijnen

Verzuimkaart