Examinering

In het examenreglement zijn de regels opgenomen die Scalda hanteert bij het afnemen van kwalificerende toetsen en examens. Bij klachten of bezwaren tegen beslissingen kan de student zich richten tot de secretaris van de examencommissie van het onderwijscluster. De adressering is opgenomen in bijlage 4 van het reglement.

Tegen een beslissing van de examencommissie kan beroep worden aangetekend bij de Commissie van Beroep voor de Examens. Het adres hiervan is ook opgenomen in bijlage 4 van het reglement. Hieronder kun je het examenreglement en het reglement Commissie van Beroep voor de Examens downloaden:

Examenreglement

Reglement Commissie van Beroep voor de Examens

Procedure inschrijven examendeelnemer